Code Tạo Trang lỗi 404 tự động chuyển hướng cho blogspot

watch_later 21/07/2016

Code Tạo Trang lỗi 404 tự động chuyển hướng cho blogspot tính theo số lượng giây. Vì 1 lý do nào đó bài viết mà bạn từng đăng lên Blogger - Blogspot bị xóa mà vẫn có những lượng tìm kiếm nhất định với bài viết đó. Cách duy nhất là tạo 1 trang báo lỗi 404. Hôm Nay Bít Designer sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo trang lỗi 404

Code tạo trang 404 tự động chuyển trang cho blogspot, code lỗi 404 chuyển trang cho blogger, code trang 404 cho blogspot đẹp, cách tạo trang 404 cho blogspot chi tiết

DEMON TRANG LỖI 404 CHO BLOGSPOT

Hướng dẫn cài đặt trang lỗi 404. Các bạn làm như sau : 
  1. Đăng Nhập Vào Tài Khoảng Blogger
  2. Vào Phần Mẫu [ Template ]
  3. Chọn Chỉnh Sữa HTML [ Edit HTML ]
  4. Bạn Tìm Đến Thẻ </body> Và Dán Đoạn Code Bên Dưới Thẻ </body>

Bộ Code Trang 404 Này Tích Hợp CSS và Javascript

<!--TRANG LỖI 404 BY BÍT DESIGER-->
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;'>
<style type='text/css'>
#error-page{background-color:#e9e9e9;position:fixed!important;position:absolute;text-align:center;top:0;right:0;bottom:0;left:0;z-index:99999}#error-404{margin:11% auto}#error-404 .box-404{width:200px;height:200px;background:#21afa4;color:#fff;font-size:80px;line-height:200px;border-radius:10px;margin:0 auto 50px;position:relative}#error-404 .box-404::after{content:&quot;width:0;height:0;bottom:-8px;border-color:#21afa4 transparent transparent;border-style:solid;border-width:9px 9px 0;position:absolute;left:47%}#error-404 h1{text-transform:uppercase}#error-404 p{line-height:1.7em;font-size:15px;font-family:arial}
</style>
<div id='error-page'>
<div id='error-404'>
<div class='box-404'>404</div>
<h1>Trang bạn tìm kiếm không tồn tại</h1>
<p>Có thể URL bị hỏng hoặc đã bị ADMIN xóa bỏ</p>
Bạn sẽ trở về trang chủ <b>Bít Designer</b> sau <span id='time' style='color:red'>3</span> giây nữa<br/>
<script type='text/javascript'> var jgt = 3; document.getElementById(&#39;time&#39;).innerHTML = jgt; function stime(){document.getElementById(&#39;time&#39;).innerHTML = jgt; jgt = jgt - 1; if(jgt == 0){clearInterval(timing); location = &#39;http://www.bitdesigner.net&#39;;} } var timing = setInterval(&quot;stime();&quot;,1000); </script>
  </div></div>
</b:if>
<!--/TRANG LỖI 404 BY BÍT DESIGER-->

 Các bạn thay các chữ màu đỏ theo ý muốn

  • 3 là thời gian chuyển trang
  • http://www.bitdesigner.net Là địa chỉ bạn muốn chuyển đến

Từ khóa : Code tạo trang 404 tự động chuyển trang cho blogspot, code lỗi 404 chuyển trang cho blogger, code trang 404 cho blogspot đẹp, cách tạo trang 404 cho blogspot chi tiết, Code Tạo Trang lỗi 404 tự động chuyển hướng cho blogspotsentiment_satisfied Emoticon