Code tạo trang 404 kiểu minion cho blogspot ( Blogger )

watch_later 20/07/2016

Code tạo trang 404 cho blogspot kiểu minion rất đẹp cho các bạn muốn làm đẹp blogger của mình thêm nỗi bật. Vì vậy mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo trang 404 cho blogspot.

Code tạo trang lỗi 404 kiểu minion cho blogspot, code tạo kiểu 404 cho blogger, cách tạo trang lỗi 404 minion cho blogspot

Code tạo trang lỗi 404 cho blogspot các bạn làm như sau

/* CSS Custom Error Minion */#container-error{text-align:center;z-index:9999;width:100%;height:100%;position:fixed;top:0;right:0;bottom:0;left:0;padding:0;background-color:#0dea99;color:#fff}
#buttonerror{clear:both;position:absolute;background-color:rgba(255,255,255,.05);color:#0dea99;position:absolute;left:0;right:0;bottom:15%;margin:auto;max-width:250px;padding:20px;z-index:99999;border-radius:10px;border:5px solid #fff;transition:all .5s}
#buttonerror a{color:#fff;font-weight:700;font-size:1.5rem;text-transform:uppercase;letter-spacing:1px}
#buttonerror:hover{background-color:rgba(255,255,255,1)}
#buttonerror:hover a,#buttonerror a:hover{color:#0dea99}
.minion{position:absolute;background-color:#ffed41;height:360px;width:218px;border-radius:218px 218px 130px 130px;position:absolute;left:50%;top:45%;margin:-180px 0 0 -109px;z-index:99999}
.glassesline1{background-color:#494949;border-radius:4px;height:12px;width:238px;position:relative;top:98px;margin:0 -10px}
.glassesline2{background-color:#2d2d2d;border-radius:4px;height:12px;width:238px;position:relative;top:98px;margin:0 -10px;box-shadow:0 3px 0 0 rgba(0,0,0,0.15)}
.glass1,.glass2{background-color:#e2e2e0;height:102px;width:102px;border-radius:102px;position:absolute;top:55px;box-shadow:-4px 4px 0 0 rgba(50,50,50,0.15),1px -1px 0 0 rgba(255,255,255,1)}
.glass1{left:10px;right:auto;z-index:2}
.glass2{right:10px;left:auto;z-index:1}
.glass1:before,.glass2:before{background-color:#e5bf36;height:78px;width:78px;border-radius:78px;display:block;position:relative;top:12px;left:12px;content:""}
.glass1:after,.glass2:after{background-color:#FFF;height:58px;width:78px;border-radius:78px;position:absolute;top:22px;left:12px;content:"";animation:eyes 5s linear 1s infinite}
.eye1,.eye2{background-color:#724c25;height:28px;width:28px;border-radius:28px;position:absolute;top:44px;z-index:3}
.eye1{left:46px}
.eye2{right:46px}
.eye1:before,.eye2:before{background-color:#2c2d2f;height:12px;width:12px;border-radius:12px;display:block;position:relative;top:8px;left:8px;content:""}
.eye1:after,.eye2:after{background-color:#FFF;height:8px;width:8px;border-radius:8px;position:absolute;top:6px;left:12px;content:""}
.mouth{background-color:#603814;height:36px;width:106px;position:absolute;border-radius:0 0 106px 106px;top:182px;left:55px;overflow:hidden}
.mouth:before{background-color:#FFED41;height:80px;width:205px;position:relative;display:block;border-radius:0 0 150px 150px;top:-70px;left:-50px;content:"";z-index:2;box-shadow:0 3px 0 0 rgba(50,50,50,0.15)}
ul.teeth{list-style:none;z-index:1;position:absolute;top:-10px;left:-25px}
ul.teeth li{float:left;height:15px;width:20px;background:#FFF;display:inline-block;border-radius:0 0 15px 15px}
ul.teeth li:first-child,ul.teeth li:last-child{height:10px}
.pants{background-color:#2b5b89;height:66px;position:relative;top:270px;border-radius:0 0 128px 128px;z-index:2}
.pants:before{background-color:#2b5b89;height:58px;width:138px;display:block;position:relative;top:-58px;margin:0 auto;content:""}
.pants:after{background-color:#224467;height:44px;width:58px;display:block;position:relative;top:-76px;border-radius:0 0 58px 58px;margin:0 auto;content:""}
.belt-left,.belt-right{background-color:#224467;height:16px;width:70px;position:absolute;top:225px;z-index:3}
.belt-left{left:-10px;transform:scale(1) rotate(24deg) translateX(0px) translateY(0px) skewX(0deg) skewY(0deg)}
.belt-right{right:-10px;transform:scale(1) rotate(-28deg) translateX(0px) translateY(0px) skewX(0deg) skewY(0deg)}
.belt-left:after,.belt-right:after{background-color:#2d2d2b;height:11px;width:11px;border-radius:11px;position:absolute;content:""}
.belt-left:after{left:56px;top:3px}
.belt-right:after{right:57px;top:3px}
.legs .left,.legs .right{background:#224467;height:22px;width:44px;position:absolute;top:358px;z-index:1}
.legs .left{left:60px}
.legs .right{right:60px}
.legs .left:after{position:absolute;content:"";height:0;width:0;border-bottom:22px solid #0dea99;border-right:10px solid transparent;left:0}
.legs .right:after{position:absolute;content:"";height:0;width:0;border-bottom:22px solid #0dea99;border-left:10px solid transparent;right:0}
.shoe-l,.shoe-r{background-color:#424242;width:52px;height:18px;position:absolute;top:380px}
.shoe-l{left:50px;border-radius:18px 0 0 0}
.shoe-r{right:50px;border-radius:0 18px 0 0}
.shoe-l:after,.shoe-r:after{background-color:#2d2d2d;width:56px;height:5px;position:absolute;content:"";top:18px;left:-2px}
.shoe-l:before{position:absolute;content:"";height:0;width:0;border-top:5px solid #224467;border-left:34px solid transparent;left:20px}
.shoe-r:before{position:absolute;content:"";height:0;width:0;border-top:5px solid #224467;border-right:34px solid transparent;right:20px}
.hands .left,.hands .right{background-color:#e5c034;height:100px;width:16px;position:absolute;top:242px}
.hands .left{left:-16px;border-radius:16px 0 0 0}
.hands .right{right:-16px;border-radius:0 16px 0 0}
.hands .fingers-l,.hands .fingers-r{background-color:#424242;position:absolute;content:"";height:16px;width:16px;top:350px;z-index:1}
.hands .fingers-l{left:-6px;border-radius:0 16px 0 0}
.hands .fingers-r{right:-6px;border-radius:16px 0 0 0}
.hands .fingers-l:after,.hands .fingers-r:after{background-color:#383838;height:16px;width:16px;content:"";border-radius:16px;position:absolute;top:15px;z-index:2}
.hands .fingers-l:after{left:0}
.hands .fingers-r:after{right:0}
.hands .fingers-l:before,.hands .fingers-r:before{background-color:#2c2c2c;height:16px;width:16px;content:"";border-radius:16px;position:absolute;top:8px;z-index:1}
.hands .fingers-l:before{left:5px}
.hands .fingers-r:before{right:5px}
.hands .glove-l,.hands .glove-r{background-color:#424242;position:absolute;height:36px;width:16px;border-radius:0 0 16px 16px;top:342px;z-index:3}
.hands .glove-l{left:-15px}
.hands .glove-r{right:-15px}
.hands .glove-l:before,.hands .glove-r:before{position:absolute;content:"";height:0;width:0;top:-15px;border-bottom:30px solid #424242;border-left:30px solid transparent;transform:scale(1) rotate(45deg) translateX(0px) translateY(0px) skewX(0deg) skewY(0deg)}
.hands .glove-l:before{left:-7px}
.hands .glove-r:before{right:-7px}
Sau Đó Tìm đoạn </body> rồi chèn vào bên dưới hoặc trên nó
<body>
  <b:if cond="data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;">
  </b:if>
  <b:if cond="data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;">
    <div id="container-error">
      <div class="minion">
        <div class="hands">
          <div class="left"></div>
          <div class="right"></div>
          <div class="fingers-l"></div>
          <div class="fingers-r"></div>
          <div class="glove-l"></div>
          <div class="glove-r"></div>
        </div>
        <div class="glasses">
          <div class="glassesline1"></div>
          <div class="glassesline2"></div>
          <div class="glass1">
            <div class="eye1"></div>
          </div>
          <div class="glass2">
            <div class="eye2"></div>
          </div>
        </div>
        <div class="mouth">
          <ul class="teeth">
            <li></li>
            <li></li>
            <li></li>
            <li></li>
          </ul>
        </div>
        <div class="belt-left"></div>
        <div class="belt-right"></div>
        <div class="pants"></div>
        <div class="legs">
          <div class="left"></div>
          <div class="right"></div>
          <div class="shoe-l"></div>
          <div class="shoe-r"></div>
        </div>
      </div>
      <div id="buttonerror">
<a href="http://bitdesinger.blogspot.com">Homepage</a></div>
    </div>
  </b:if>
</body>

Từ Khóa : Code tạo trang lỗi 404 kiểu minion cho blogspot, code tạo kiểu 404 cho blogger, cách tạo trang lỗi 404 minion cho blogspot 
sentiment_satisfied Emoticon